www.inteko.mk info@inteko.mk
MAШИНСКА ОПРЕМА СПОРТСКА ОПРЕМА СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

TOKHEIM


Главната цел на Tokheim е да им обезбеди на продавачите на гориво целосни решенија за диспензирање гориво - диспензери, системи и услуга - за да ги изградат и управуваат своите станици на профитабилен, безбеден и одговорен начин.


Tokheim Group S.A.S. е базиран во Paris и е еден од светските водечки производители и сервисери на опрема за диспензирање гориво. Со претставници во многу земји околу светот, Tokheim им нуди на своите клиенти целосна лепеза на горивни диспанзери и пумпи, автоматизирани системи за продажба, платежни терминали, медиа апарати, заменски делови и делови за надградување, како и сите пропратни апарати за поддршка, вклучувајќи и целосно градење на сервисни станици и нивно одржување.

Tokheim е компанија која е посветена на задоволување на потребите на своите клиенти низ целиот свет. Се гордееме со нашата подготвеност да ги задоволиме потребите за диспензирање гориво на нашите клиенти, без разлика од големината и видот на пумпната станица која ја поседуваат, било каде во светот да се наоѓаат.