Активности

Започнати активности за реализација на проект – Поставувење на урбана опрема и уредување во Куманово – ,,Паметен Парк,, Градски парк

Започнати активности за реализација на проект Поставувење на урбана опрема и уредување на КП 10586/3 К.О. Куманово- ,,Паметен Парк,, Градски парк